Zheng Chenggong Statue, Gulangyu Island, Xiamen Province, China